Do góry
Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO domowaklinika.pl

obowiązujący od dnia 1.04.2020 r.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep dostępny pod adresem internetowym https://domowaklinika.pl/ prowadzony jest przez ITP A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404795, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-236-00-60, REGON 140505088, kapitał zakładowy: 537.061,90 złotych, w całości wpłacony.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz zasady zakupu Towarów przez Klientów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Klient korzystający z Usług elektronicznych za pośrednictwem Sklepu jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu, jak również do korzystania z Usług w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawca nie prowadzi w swoim Sklepie sprzedaży przeznaczonej dla osób lub podmiotów, które dokonują zakupów towarów w celu ich dalszej zarobkowej odsprzedaży.
 5. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia (odrzucenie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży złożonej przez Klienta), którego treść lub okoliczności złożenia wskazują, że zostało ono złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu, w tym w szczególności z naruszeniem ust. 3 lub 4 powyżej, a także przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§2 DEFINICJE

Następujące terminy w niniejszym regulaminie mają wskazane niżej znaczenie:
 1. Bank – ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000 zł opłacony w całości, NIP 634-013-54-75, będąca podmiotem obsługującym i rozliczającym transakcje internetowe dokonywane przy użyciu kart płatniczych, przelewów natychmiastowych i innych instrumentów płatniczych;
 2. Dni robocze– dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta;
 4. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach określonych w przepisach prawa także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której Kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę, w tym w szczególności, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 5. Kodeks cywilny – ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Konto – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę polegająca na umożliwieniu dostępu do oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbioru danych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy pozwalającego na zarządzanie przez Klienta jego danymi umożliwiającymi korzystanie z Konta oraz Zamówieniami złożonymi w Sklepie;
 8. Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę polegająca na przesyłaniu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) zamówionych przez Klienta cyklicznych informacji handlowych oraz informacji dotyczących Towarów znajdujących się w Sklepie;
 9. Przedsiębiorca – Klient niebędący Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta;
 10. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która to umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 11. Regulamin– niniejszy regulamin;
 12. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://domowaklinika.pl/. Sklep jest prowadzony przez Sprzedawcę;
 13. Sprzedawca, Usługodawca – ITP A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404795, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-236-00-60, REGON 140505088, kapitał zakładowy: 537.061,90 złotych, w całości wpłacony;
 14. Towar– dostępne w Sklepie produkty (rzeczy ruchome), które są lub mogą być przedmiotem Zamówienia;
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 16. Usługa elektroniczna, Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu;
 17. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu. Zamówienie określa: rodzaj, ilość i cenę Towarów, formę płatności, sposób i miejsce dostarczenia Towaru oraz dane Klienta. Zamówienie stanowi ofertę Klienta skierowaną do Sprzedawcy w zakresie zawarcia umowy sprzedaży Towarów z wykorzystaniem Sklepu;
 18. Zamówienie bez rejestracji – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę polegająca na umożliwieniu Klientowi Sklepu złożenia Zamówienia bez konieczności zakładania Konta.

§3 USŁUGI ELEKTORNICZNE

3.1 POSTANOWIENIA OGOLNE
  1. Usługodawca świadczy Klienta następujące Usługi elektroniczne w ramach Sklepu:
   • Konto;
   • Zamówienie bez rejestracji;
   • Newsletter.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
   • dostęp do poczty elektronicznej;
   • przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox.
   • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1240x720px.
   • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
3.2 KONTO
 1. Usługa elektroniczna Konto jest świadczona w celu zarządzania przez Klienta jego danymi umożliwiającymi korzystanie z Konta oraz Zamówieniami złożonymi w Sklepie.
 2. W Formularzu rejestracji w celu założenia Konta niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: adresu e-mail, hasła, imienia, nazwiska, miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, numeru domu i lokalu (jeśli dotyczy), numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji przez Klienta, wyrażeniu obligatoryjnych zgód oraz złożeniu obligatoryjnych oświadczeń, w tym poprzez kliknięcie pola „Rejestruj”.
 4. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieokreślony, nieodpłatnie.
 5. Klient może zrezygnować z Usługi elektronicznej Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: domowaklinika@itpsa.pl,
  • pisemnie na adres: ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.
3.3 ZAMÓWIENIE BEZ REJESTRACJI
 1. Usługa elektroniczna Zamówienie bez rejestracji jest świadczona w celu złożenia Zamówienia bez konieczności rejestracji Konta.
 2. W celu skorzystania z Usługi Zamówienie bez rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imienia, nazwiska, miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, numeru domu i lokalu (jeśli dotyczy), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Usługa elektroniczna Zamówienie bez rejestracji ma charakter jednorazowy i świadczona jest nieodpłatnie. Świadczenie Usługi elektronicznej ulega zakończeniu z chwilą zrealizowania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu albo z chwilą zaprzestania jego składania przez Klienta.
3.4 NEWSLETTER
 1. Korzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter następuje poprzez złożenie oświadczenia o chęci skorzystania z tej Usługi w trakcie zakładania Konta, składania Zamówienia bez rejestracji albo wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Dołącz do Newslettera” oraz naciśnięcie przycisku „Zapisz”. Klient zostaje zapisany na usługę Newsletter z chwilą utworzenia Konta, złożenia Zamówienia bez rejestracji albo po naciśnięciu przycisku „Zapisz”.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Usługi Newsletter poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy:
  • wypisując się z Newslettera poprzez kliknięcie linku znajdującego się w wiadomości e-mail zawierającej Newsletter,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: domowaklinika.pl,
  • lub też pisemnie na adres: ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.

§4 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Informacje na temat Towarów zamieszczone w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Ceny Towarów przedstawione w Sklepie są podawane w złotych polskich i zawierają należne podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Ceny Towarów prezentowane w Sklepie nie obejmują kosztów dostawy, które to koszty są doliczane do ceny zamawianych Towarów i wykazywane osobno podczas składania Zamówienia oraz na dokumencie sprzedaży.
 5. W Sklepie mogą obowiązywać ograniczenia ilościowe dotyczące liczby sztuk danego Towaru, który ten sam Kupujący może zamówić w ramach jednej lub większej liczby Zamówień jednego dnia. Informacje o takich limitach są widoczne podczas składania Zamówienia. W razie przekroczenia limitu, złożenie Zamówienia nie będzie możliwe. W takim wypadku należy zmniejszyć liczbę zamówionego Towaru w koszyku zakupowym.

§5 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz akceptacja Regulaminu.
 2. Zamówienie może być złożone przez Klienta po zalogowaniu na Konto albo z użyciem Usługi Zamówienia bez rejestracji.
 3. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej po wyrażeniu obligatoryjnych zgód oraz złożeniu obligatoryjnych oświadczeń, w tym poprzez kliknięcie pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Zamówienie złożone w sposób określony w ust. 3 powyżej stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 5. Jeśli po złożeniu Zamówienia okaże się, że zamówione Towary są całkowicie lub częściowo niedostępne, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną (e-mail) w możliwie najkrótszym terminie. W takim wypadku Klient może według swego wyboru anulować Zamówienie bez ponoszenia kosztów albo wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji Zamówienia. W związku z anulowaniem Zamówienia rachunek Klienta nie zostanie obciążony płatnością za Zamówienie, a gdyby płatność za Zamówienie została już dokonana, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi Klientowi.
 6. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Klienta zawarta zostaje Umowa Sprzedaży.
 7. Potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji zawiera informację o:
  • numerze Zamówienia,
  • zamówionych Towarach,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – informację o obowiązku ich uiszczenia,
  • sposobie kontaktu ze Sprzedawcą oraz jego danych rejestrowych,
  • wybranej metodzie i terminie płatności,
  • wybranym sposobie dostawy,
  • czasie dostawy,
  • danych kontaktowych Klienta,
  • treści Regulaminu,
  • tym, że zawarcie Umowy Sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za złożone Zamówienie,
  • prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży wraz z jego wzorem.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz
  • przesłanie Klientowi potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
 9. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedawcy.

§6 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIA

 1. Za złożone Zamówienie Sprzedawca przewiduje następujące metody płatności:
  • płatność za pomocą transakcji internetowych obsługiwanych przez Bank,
  • płatność przelewem bankowym,
  • płatność przy odbiorze.
 2. Rozliczenia transakcji internetowych (dokonywanych kartą płatniczą, przelewem natychmiastowym albo Blikiem) przeprowadzane są za pośrednictwem Banku według wyboru Klienta.
 3. W przypadku płatności przelewem bankowym – Klient zobowiązany jest do uiszczenia całości należności za Zamówienie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w ING Bank Śląski S.A. o numerze 57 1050 1025 1000 0090 3047 1016 w terminie 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia i dane Klienta.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Wskazana na stronie internetowej Sklepu informacja o dostępności Towarów oznaczonych jako „Produkty Dostępne” i czasie realizacji Zamówienia jest przybliżona i nie wiąże Sprzedawcy. W przypadku, gdy przewidywany czas realizacji Zamówienia odbiega znacząco (przynajmniej o 72h) od czasu realizacji Zamówienia wskazanego w Sklepie – Sprzedawca poinformuje o przedmiotowym fakcie Klienta, który będzie mógł Zamówienie anulować w całości bez ponoszenia kosztów.
 2. Jeżeli złożone przez Klienta Zamówienie dotyczy więcej niż jednego Towaru termin realizacji Zamówienia jest jeden i jest rozumiany jako termin realizacji dla wszystkich Towarów, a czasem właściwym dla terminu realizacji Zamówienia jest czas właściwy dla ostatniego z Towarów.
 3. Przewidywany czas realizacji Zamówienia liczony jest:
  • w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem transakcji internetowych w momencie wpłynięcia potwierdzenia dokonania płatności z Banku,
  • w przypadku płatności przelewem bankowym od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego;
  • w przypadku płatności przy odbiorze – od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§8 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Ceny Towarów nie uwzględniają kosztu dostawy Zamówienia realizowanej za pośrednictwem kuriera, który wynosi 15 zł brutto.
 2. Dostawy Zamówień, których wartość przekracza 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) brutto realizowane są przez Sprzedawcę nieodpłatnie .
 3. Dostawy Towarów są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dostawy Towarów są realizowane w Dni robocze na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 5. Klient jest odpowiedzialny za odbiór Zamówienia. W przypadku dwukrotnej nieskutecznej próby dostawy Towarów, Sprzedawca uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, które może być realizowane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od daty drugiej, nieskutecznej próby dostawy Towarów.

§9 POSTANOWIENIA DOTYCZACE KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 12 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@itpsa.pl;
  • pisemnie na adres: ITP S.A., ul. Modularna 11a, 02-238
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta (Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta) lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 5. Konsumentowi (Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta) nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi (Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta) wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta), chyba że Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta (Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta), może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta (Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta) do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta (Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta) dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) może zwrócić Towar na adres: ITP S.A., ul. Modularna 11a, hala III, 02-238 Warszawa.
 11. Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§10 REKLAMACJE

10.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien wskazać:
  • numer Zamówienia,
  • swoje imię i nazwisko bądź nazwę, dane adresowe, numer telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej (adres e-mail) – jeśli wyraża zgodę na taką formę kontaktu,
  • rodzaj i opis zaistniałego problemu,
  • w przypadku reklamacji dotyczących Towaru – nazwę Towaru, datę nabycia Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
  • dowody potwierdzające okoliczności wskazane w reklamacji – kopie, skany, zdjęcia dokumentów: np. dokumentu sprzedaży, potwierdzenia płatności internetowej, Zamówienia, wiadomości e-mail, zdjęcia uszkodzenia, wady;
  • żądanie, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 2. Złożenie reklamacji niezgodnie z ust. 1 powyżej nie wpływa na jej skuteczność.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za Towar zostaje wyłączona.
10.2 REKLAMACJE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Konta, Zamówienia bez rejestracji oraz Newslettera rozpatrywane są przez Sprzedawcę.
 2. Reklamacje kierowane do Sprzedawcy Klient może składać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: domowaklinika@itpsa.pl,
  • pisemnie na adres: ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem kanału komunikacji wskazanego przez Klienta, a w braku takiego wskazania w ten sam sposób w jaki reklamacja została złożona.
10.3 REKLAMACJE ZWIĄZANE Z TRANSAKCJAMI ELEKTRONICZNYMI
 1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowości związanych z transakcjami elektronicznymi rozpatrywane są przez Bank. Dane kontaktowe Banku: https://www.imoje.pl/kontakt.
 2. Szczegółowe informacje o procedurach reklamacyjnych stosowanych przez Bank są udzielane przez ten podmiot.
10.4 REKLAMACJE ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ
 1. Reklamacje związane z dostawą kierowane do Sprzedawcy Klient może składać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamówienia@itpsa.pl,
  • pisemnie na adres: ITP S.A., ul. Modularna 11a, 02-238 Warszawa.
 2. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i towarów.
 3. Jeśli w obecności osoby doręczającej przesyłkę (np. kurier) odbiorca przesyłki stwierdził, że jest ona uszkodzona lub występują w niej ubytki zawartości, wskazane jest aby odbiorca zażądał sporządzenia z udziałem osoby doręczającej przesyłkę specjalnego protokołu (tzw. „protokół szkody”) lub oświadczenia o stwierdzeniu uszkodzeń lub ubytków, zgodnie z procedurami stosowanymi przez firmę kurierską zajmującą się doręczeniem.
 4. Reklamację z tytułu nieprawidłowości związanych z dostawą można złożyć:
  • w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej (przewozowej) – według swojego wyboru, do podmiotu świadczącego usługę kurierską (przewozową) lub do Sprzedawcy. Podmiot świadczący usługę kurierską (przewozową) rozpatruje reklamacje zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym podmiocie. Informacje o procedurach reklamacyjnych stosowanych przez podmiot świadczący usługę kurierską (przewozową) są udzielane przez ten podmiot;
  • w przypadku dostawy transportem własnym Sprzedawcy – do Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem kanału komunikacji wskazanego przez Klienta, a w braku takiego wskazania w ten sam sposób w jaki reklamacja została złożona.
10.5 REKLAMACJE TOWARÓW
10.5.1 REKOJMIA
 1. Reklamacje z tytułu rękojmi Klient może składać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamówienia@itpsa.pl,
  • pisemnie na adres: ITP S.A., ul. Modularna 11a, hala III, 02-238 Warszawa.
 2. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Konsumentów (Przedsiębiorców na prawach Konsumenta).
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 4. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi względem Klienta będącego Konsumentem (Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta) za wadę fizyczną lub prawną Towaru. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w momencie wydania go Klientowi.
 6. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w opisie Towaru albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta;
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy składaniu Zamówienia, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient będący Konsumentem może żądać:
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy;
  • nieodpłatnej naprawy wadliwego Towaru;
  • wymiany wadliwego Towaru na nowy.
 8. Uprawnienie Klienta określone w ust. 7 ppkt 1 albo 2 nie ma zastosowania, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na nowy lub dokona nieodpłatnej naprawy Towaru. Sprzedawca nie może odmówić realizacji żądania Klienta zawartego w ust. 7 ppkt 1 albo 2, jeżeli Towar wcześniej został już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę, a także gdy Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Uprawnienie Klienta określone w ust. 7 ppkt 3 albo 4 nie ma zastosowania, gdy doprowadzenie rzeczy do stanu zgodnego z umową w sposób wybrany przez Klienta jest dla Sprzedawcy niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 10. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, chyba że charakter wady pozwala na ocenę zasadności reklamacji na podstawie opisu wady albo przesłanych zdjęć. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: ITP S.A., ul. Modularna 11a, hala III, 02-238 Warszawa.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem kanału komunikacji wskazanego przez Klienta, a w braku takiego wskazania w ten sam sposób w jaki reklamacja została złożona.
 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub importera.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją reklamacje rozpatruje podmiot, który udzielił gwarancji. Wszystkie szczegóły dotyczące zasad rozpatrywania reklamacji z tytułu gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona powinny być określone w oświadczeniu gwarancyjnym podmiotu udzielającego gwarancji.
10.5.2 GWARANCJA
 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub importera.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją reklamacje rozpatruje podmiot, który udzielił gwarancji. Wszystkie szczegóły dotyczące zasad rozpatrywania reklamacji z tytułu gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona powinny być określone w oświadczeniu gwarancyjnym podmiotu udzielającego gwarancji.

§11 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Sprzedawca – ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, KRS nr 0000404795. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem: iod@itpsa.pl.
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@itpsa.pl.
 3. Podanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych na wskazany adres e-mail oraz zapisu do Newslettera jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w celu rejestracji w Sklepie jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Klienta zgoda. Przetwarzanie danych osobowych w celu zakupu Towarów jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu.
 4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody oraz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora, do czasu określonego w przepisach prawa.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Klient posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 6. W związku z realizacją transakcji elektronicznych dane osobowe Klientów, które są niezbędne do realizacji płatności internetowej, będą udostępniane Bankowi. Od dnia przekazania, administratorem tych danych osobowych będzie ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34. Dane będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy. Osoby fizyczne mają prawo dostępu do treści jej danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne. Bank ma prawo przekazywać pozyskane dane innym podmiotom w wykonaniu czynności faktycznej lub prawnej lub na podstawie udzielonej zgody albo też podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Pełna treścią klauzuli informacyjne ING Bank Śląski Spółka Akcyjna jest dostępna: https://www.ing.pl/indywidualni/tabele-i-regulaminy/regulacje/ochrona-danych-osobowych.
 7. Informacje o zasadach, sposobie zbierania i przetwarzania danych osobowych, jak również o prawach i obowiązkach Sprzedawcy i Klienta związanych z przetwarzaniem danych osobowych została uregulowana w odrębnym dokumencie – Polityka prywatności dostępnym pod adresem elektronicznym: https://domowaklinika.pl/polityka-prywatnosci.php.

§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe w związku z:
  • brakiem możliwości korzystania ze Sklepu z uwagi na niespełnienie przez Klienta wymogów technicznych o których mowa w § 3.1 ust. 2 Regulaminu, bądź korzystanie z niego w sposób nieprawidłowy – tj. pomimo niespełnienia bądź niedostosowania do przedmiotowych warunków,
  • brakiem dostępności Sklepu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (m.in. siły wyższej bądź awarii),
  • niezgodnym z Regulaminem sposobie korzystania ze Sklepu bądź składania Zamówień przez Klienta.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę poniesioną przez Klienta będącego Przedsiębiorcą w związku ze złożeniem Zamówienia w Sklepie, bez względu na podstawę tej odpowiedzialności, jest w stopniu maksymalnie dopuszczonym przez prawo ograniczona do wysokości ceny uiszczonej przez tego Klienta w związku ze złożeniem Zamówienia.
§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1 PRAWO WŁAŚCIWE, POZASODOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 1. Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim i podlegają przepisom prawnym obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący Konsumentem może:
  • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Klient będący Konsumentem może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów.
 4. Sprzedawca będzie rozpatrywał kierowane do niego reklamacje zgodnie z obowiązującym prawem oraz dołoży wszelkich starań, aby wszelkie spory z Klientami były rozstrzygane polubownie.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż nie wyraża zgody na udział w postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wskazanych w ust. 2 powyżej, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem (Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta), zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
13.2 OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU I JEGO ZMIANA
 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2020 r.
 2. W sprawach dotyczących Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.6.2020 r.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
  • zmiany przepisów prawa;
  • przyczyny organizacyjne, w szczególności:
   • zmiany w zakresie prowadzonej przez Usługodawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
   • zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Usługodawcy,
   • zmiany w zakresie sposobów płatności,
   • zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,
   • inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. O każdej zmianie Regulaminu Klienci Sklepu zostaną poinformowani nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej https://domowaklinika.pl wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji do dnia wejścia w życie zmian.
 5. Klienci posiadający Konto lub korzystający z usługi Newsletter zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez Usługodawcę poprzez przesłanie takiej informacji na aktualny adres poczty elektronicznej Klienta znajdujący się w bazie danych Usługodawcy.
 6. W przypadku gdy Klient będących Konsumentem (Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta) posiadający Konto lub korzystający z Usługi Newsletter, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Konta lub Usługi Newsletter. Brak otrzymania wyżej wymienionego zawiadomienia do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu określonego w informacji, o której mowa w ust. 5 oznacza akceptację wprowadzonych zmian.
 7. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami (Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta), w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na Umowy Sprzedaży zawierane, zawarte, realizowane lub wykonane przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJE
O nas
Kontakt
TWOJE KONTO
Logowanie
Rejestracja
SOCIAL MEDIA
       
Właścicielem sklepu jest ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404795. Kapitał zakładowy: 537.061,90 złotych, w całości wpłacony. Akceptowane metody płatności: przelew bankowy/przedpłata oraz płatność przy odbiorze.