Do góry
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "#Wspierambranzebeauty"

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „#Wspierambranzebeauty” („Akcja promocyjna, Akcja”).
 2. Celem Akcji promocyjnej jest:
  • umożliwienie klientom Partnerów Akcji dokonywania zakupów w Sklepie internetowym Organizatora z uwzględnieniem 10% rabatu udzielanego na podstawie Kodu rabatowego otrzymanego od Partnera akcji oraz
  • umożliwienie Partnerom Akcji uzyskania dodatkowego dochodu związanego z wypełnianiem zobowiązań Partnera Akcji na podstawie umowy z Organizatorem, mającego przyczynić się do utrzymania funkcjonowania prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w okresie epidemii choroby koronawirusowej (COVID-19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kryzysu gospodarczego wywołanego tą epidemią.
 3. Akcja promocyjna nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.
 4. Akcja promocyjna dotyczy zakupów dokonywanych w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu dostępnym na stronie internetowej Sklepu.

§ 2. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

§ 3. Okres obowiązywania Akcji promocyjnej

 1. Akcja promocyjna trwa od 1.04.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 4. Zasady Akcji promocyjnej

 1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem zgody przedstawiciela ustawowego, nabywająca Towary Promocyjne w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ani w celu dalszej ich odsprzedaży, która posiada Kod rabatowy uprawniający do udziału w Akcji.
 2. Uczestnikiem nie mogą być pracownicy zatrudnieni przez Organizatora oraz przez Partnerów Akcji, osoby współpracujące z Organizatorem oraz z Partnerami Akcji, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wskazanych osób.
 3. Akcja promocyjna polega na tym, że Uczestnik będzie uprawniony do uzyskania 10% rabatu na zakupy Towarów Promocyjnych w Sklepie Organizatora na podstawie Kodu rabatowego otrzymanego od Partnera Akcji.
 4. Uczestnik może uzyskać Kod rabatowy wchodząc na stronę internetową, bloga lub media społecznościowe Partnera Akcji, gdzie w okresie obowiązywania Akcji będzie opublikowany Kod promocyjny. Lista Partnerów Akcji dostępna będzie także na stronie www.domowaklinika.pl w zakładce Partnerzy.
 5. Kod rabatowy jest ważny do 31.12.2020 r. W przypadku przedłużenia Akcji promocyjnej Uczestnik może otrzymać nowy Kod rabatowy ważny w okresie wskazanym przez Partnera Akcji.
 6. W celu wykorzystania Kodu rabatowego należy wpisać go w odpowiednim polu podczas finalizacji zamówienia w Sklepie.
 7. Rabat zostanie naliczony automatycznie po kliknięciu pola „Zastosuj”.
 8. Rabat jest udzielany od łącznej ceny sprzedaży brutto za wszystkie Towary Promocyjne będące przedmiotem zamówienia (nie obejmuje kosztów dostawy).
 9. Kod rabatowy jest wielorazowy i może być wykorzystany przez Uczestnika Akcji dowolną ilość razy w okresie jego ważności wskazanym przez Partnera Akcji.
 10. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Promocyjnego zawartej na odległość albo z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Promocyjnego w ramach realizacji praw z tytułu rękojmi, Organizator zwróci Uczestnikowi Akcji promocyjnej cenę rzeczywiście zapłaconą za Towar Promocyjny, którego dotyczy odstąpienie, tj. cenę Towaru będącego przedmiotem odstąpienia pomniejszoną o rabat udzielony proporcjonalnie na ten Towar w stosunku do rabatu udzielonego na całe zamówienie.
 11. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać mailowo na adres: domowaklinika@itpsa.pl lub przesyłać pocztą tradycyjną do Organizatora na adres: ITP S.A. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – Akcja #Wspierambranzebeauty” w czasie trwania akcji oraz w terminie 21 dni od zakończenia Akcji promocyjnej.
 12. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Uczestnika Akcji niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Organizatora (tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres email).
 13. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź Organizatora na reklamację Uczestnik Akcji otrzyma na podany przez siebie adres e-mail lub w formie listu poleconego na wskazany adres korespondencyjny.

§ 5. Dane osobowe

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników w związku z zawarciem umowy sprzedaży Towarów Promocyjnych uregulowane są w Regulaminie Sklepu internetowego Organizatora Akcji oraz Polityce prywatności Organizatora dostępnych na stronie domowaklinika.pl.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w Akcji promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika na warunki Akcji określone w niniejszym regulaminie.
 2. Regulamin Akcji promocyjnej jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej domowaklinika.pl oraz u Partnerów Akcji.
 3. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w przypadku:
  • zmiany przepisów prawa;
  • przyczyny organizacyjne, w szczególności:
   • wydłużenie Akcji,
   • konieczność skrócenia Akcji z przyczyn niezależnych od Organizatora,
   • zmiany w zakresie prowadzonej przez Usługodawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów Promocyjnych, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
   • zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora,
   • zmiany w zakresie sposobów płatności,
   • zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,
   • inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu Organizatora.
 4. Zmiany Regulaminu pozostaną bez wpływu na prawa Uczestnika nabyte przed wejściem w życie tych zmian. Do Kodów rabatowych przyznanych przed zmianą Regulaminu, a niewykorzystanych, stosuje się Regulamin w jego nowym brzmieniu.
 5. Zmieniony Regulamin zostanie ogłoszony na stronie internetowej Sklepu oraz u Partnerów Akcji w sposób przyjęty u danego Partnera.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 29.5.2020 r.
Umowa o współpracy w ramach akcji promocyjnej „#Wspierambranzebeauty”
INFORMACJE
O nas
Kontakt
TWOJE KONTO
Logowanie
Rejestracja
SOCIAL MEDIA
       
Właścicielem sklepu jest ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404795. Kapitał zakładowy: 537.061,90 złotych, w całości wpłacony. Akceptowane metody płatności: przelew bankowy/przedpłata oraz płatność przy odbiorze.