Do każdego zamówienia powyżej 150 zł - wysyłka 0 zł na terenie Polski!                                                                   Do każdego zamówienia powyżej 150 zł - wysyłka 0 zł na terenie Polski!                                                                   Do każdego zamówienia powyżej 150 zł - wysyłka 0 zł na terenie Polski!                                                                   Do każdego zamówienia powyżej 150 zł - wysyłka 0 zł na terenie Polski!
Do góry
0
0 produktów | 0.0 zł
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "BLACK FRIDAY"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja jest prowadzona pod nazwą „BLACK FRIDAY” („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000404795, NIP: 5252360060, REGON: 140505088, kapitał zakładowy 537.061,90 zł wpłacony w całości („Organizator”).
 3. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik akceptuje warunku niniejszego Regulaminu.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 27.11.2020 r. o godz. 00:00 i trwa wyłącznie w tym dniu, przez 24 godziny.
 5. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Promocją będą przetwarzane przez Organizatora na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.
 6. Promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 7. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

§ 2. DEFINICJE

 1. Promocja – Promocja organizowana przez Organizatora pod nazwą „BLACK FRIDAY” w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.
 2. Regulamin – Regulamin Promocji, określający zasady i warunki przebiegu Promocji oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
 3. Uczestnik – osoba spełniająca kryteria określone w § 3 ust. 1 Regulaminu, która dokonała zakupu na stronie www.domowaklinika.pl w okresie obowiązywania Promocji.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy klient, który jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach określonych w przepisach prawa także osobą posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której Kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, który w okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu na stronie prowadzonej przez Organizatora, wpisze w odpowiednie pole (oznaczone jako „Twój kod rabatowy”), kod rabatowy: BLACKFRIDAY i zastosuje go podczas realizacji zakupów.
 2. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów z rabatem w wysokości 20% od regularnych cen detalicznych brutto, z zastrzeżeniem, że Promocja i wskazany rabat nie dotyczą produktów znajdujących się na stronie www.domowaklinika.pl w zakładce „promocje i zestawy”. W przypadku zakupu produktów z zakładki „promocje i zestawy” rabat nie ma zastosowania do tych produktów, a Uczestnik nie może domagać się przyznania rabatu.
 3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 4. Uczestnik Promocji, w okresie jej obowiązywania może brać udział w Promocji wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie w sklepie internetowym. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w ust. 2 powyżej czy uczestniczy w innej promocji.
 6. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.
 7. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie jego korporacyjnych organów.

§ 4. DANE OSOBOWE

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Promocji (w tym osób reprezentujących Uczestników) wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jej przeprowadzenia oraz w związku ze sprzedażą i dostawą zakupionych produktów. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba, że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Promocji także na innej podstawie. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Promocji.
 2. Dane będą przetwarzane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji oraz realizacją zakupów w ramach Promocji, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody, w celach marketingowych i statystycznych.
 3. Administratorem danych osobowych jest ITP S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000404795, NIP: 5252360060 REGON: 140505088.
 4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się droga elektroniczną na wskazany adres e-mail: iod@itpsa.pl
 5. Uczestnicy, a także osoby, których dane są przetwarzane w związku z Promocją, mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji, przenoszenia, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Administrator spełnił obowiązek informacyjny oraz uzyskał odrębne zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 poprzez Zamówienie produktów złożone przez Uczestnika.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.domowaklinika.pl.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail domowaklinika@itpsa.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w przypadku:
  • zmiany przepisów prawa;
  • z przyczyn organizacyjnych, w szczególności:
   • wydłużenia Promocji,
   • konieczności skrócenia Promocji z przyczyn niezależnych od Organizatora,
   • zmiany w zakresie prowadzonej przez Organizatora działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu, wprowadzania nowych usług lub udogodnień,
   • zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora,
 5. Zmiany Regulaminu pozostaną bez wpływu na prawa Uczestnika nabyte przed wejściem w życie tych zmian.
 6. Zmieniony Regulamin zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.domowaklinika.pl.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 27.11.2020 r.
INFORMACJE
O nas
Kontakt
TWOJE KONTO
Logowanie
Rejestracja
SOCIAL MEDIA
       
Właścicielem sklepu jest ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404795. Kapitał zakładowy: 537.061,90 złotych, w całości wpłacony. Akceptowane metody płatności: przelew bankowy/przedpłata oraz płatność przy odbiorze.